Istarski palninarski savez

Poslovnik Skupštine

Na temelju članka 22. pročišćenog teksta Statuta Istarskog planinarskog saveza (u nastavku Savez), Skupština Saveza (u nastavku Skupština) na 12/2016 sjednici 26. veljače 2016. godine, donijela je novi usklađeni:

POSLOVNIK

O RADU SKUPŠTINE ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

članak 1.

Osnove za rad Skupštine Saveza određene su Statutom Saveza, od članka 20. do članka 26.Ovim poslovnikom uređuje se način odvijanja sjednica Skupštine. Sjednice Skupštine su javne. Sjednice Skupštine organiziraju se u prikladnom prostoru i na svečani način.

 članak 2.

Otvaranjem Skupštine predsjedava Predsjednik ili Dopredsjednik Saveza. Kod izvanredne Skupštine na zahtjev najmanje jedne trećine punopravnih Članica, otvaranjem predsjedava osoba za zastupanje jedne od ovih Članica, navedena u Rješenju Ureda državne uprave.

 članak 3.

Predsjednik Saveza (ili dr. osoba koja otvara sjednicu Skupštine) daje kratki pozdravni uvod, te podsjeća prisutne da u radna tijela Skupštine mogu biti birani i imaju pravo glasa, samo prisutni članovi Skupštine, delegirani sukladno Statutu.

Zatim vodi predlaganje i javno glasovanje za izbor Verifikacijskog povjerenstva od tri člana. Verifikacijsko povjerenstvo bira između sebe predsjednika i donosi odluke većinom glasova.

 članak 4.

Verifikacijsko povjerenstvo:

– utvrđuje broj prisutnih predstavnika Članica, temeljem predočenih pisanih odluka o izboru i   opozivu istih, koje se prilažu zapisniku Skupštine, i

– utvrđuje pravovaljanost donošenja odluka Skupštine.

 članak 5.

Ukoliko Verifikacijsko povjerenstvo utvrdi da su stečeni uvjeti iz članka 22. Statuta, prelazi se na predlaganje i javno glasovanje za izbor radnih tijela:

– Radno predsjedništvo od 3 člana,

– Zapisničar,

– Ovjerovitelj zapisnika,

– Kandidacijsko-izborno povjerenstvo od tri člana.

Kod sjednica putem daljinske konferencijske veze po članku 24. Statuta Saveza, Verifikacijsko povjerenstvo može ujedno biti i Radno predsjedništvo.

Za zapisničara se preporuča izbor Tajnika Saveza.

Kandidacijsko-izborno povjerenstvo bira se samo ako je Skupština izborna.

Ovo povjerenstvo bira između sebe svog predsjednika i donosi odluke većinom glasova.

 članak 6.

Radno predsjedništvo između sebe bira predsjednika, koji daje na glasovanje predloženi dnevni red i vodi sjednicu Skupštine do kraja. U prikladnom trenutku sjednice, predsjednik daje riječ počasnim članovima Saveza i gostima Skupštine, ukoliko se žele obratiti Skupštini.

O svakoj točki dnevnog reda raspravlja se i odlučuje odvojeno.

Prebrojavanje glasova vrši verifikacijsko povjerenstvo, a predsjednik radnog predsjedništva potom

objavljuje rezultate tj. prihvaćanje ili odbijanje predložene odluke.

članak 7.

Uvodno izlaganje svake točke dnevnog reda može trajati 4 minute. Ukoliko je potrebno više vremena, izlaganje se mora priložiti Dnevnom redu u pisanom obliku.

Rasprava svakog sudionika Skupštine po svakoj točki dnevnog reda može trajati 4 minute, plus jedna replika od 2 minute.

članak 8.

Za narušavanje reda na sjednici Skupštine, mogu se izreći slijedeće mjere:

– opomena ili oduzimanje riječi,

– udaljavanje sa sjednice.

Opomenu ili oduzimanje riječi izriče predsjednik radnog predsjedništva po vlastitoj procjeni.

Udaljavanje sa sjednice izriče Skupština javnim glasovanjem, na prijedlog predsjednika radnog predsjedništva ili bilo kojeg člana Skupštine.

 članak 9.

Kandidacijsko-izborno povjerenstvo vrši provjeru da li kandidati za tijela Saveza udovoljavaju Statutu. Kandidature se daju pojedinačno u pisanom obliku, uz izjavu da se kandidat ne bavi profesionalno planinarskom ili srodnom djelatnošću u svrhu stjecanja dobiti, niti se time bavio u protekle dvije godine.

Kandidature za Predsjednika i Dopredsjednika Saveza moraju sadržavati kratki program rada.

 članak 10.

Kandidacijsko-izborno povjerenstvo sastavlja izborne liste, slijedom pristiglih kandidatura.

Ukoliko se za tijela Saveza kandidira po jedan kandidat odnosno kandidacijska lista, vrši se javno glasovanje. U suprotnom, povjerenstvo priprema glasačke listiće i vrši se tajno glasovanje. Tijekom javnog odnosno nakon tajnog glasovanja, povjerenstvo prebrojava glasove. Predsjednik radnog predsjedništva potom objavljuje rezultate i predstavlja izabrana tijela Saveza.

 članak 11.

Po dovršenju svih točaka Dnevnog reda, predsjednik radnog predsjedništva daje kratku završnu riječ i zaključuje sjednicu.

članak 12.

Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju: Zapisničar, Ovjerovitelj zapisnika i predsjednik radnog predsjedništva. Zapisnik se dostavlja svim članovima Skupštine. Zapisnik se javno objavljuje u skraćenom obliku, putem Povjerenstva za medije i web stranice Saveza.

 članak 13.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja,

Istovremeno prestaje vrijediti Poslovnik donijet na sjednici Skupštine Saveza 26. veljače 2013.g.

Predsjednik Istarskog planinarskog saveza

Vladimir Rojnić